Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwisu GSKO

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gsko.szemud.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego GSKO

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-25.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-02-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Bartnikkancelaria@szemud.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 676 44 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Na parkingu wewnętrznym przed urzędem jest miejsce na ok. 8 samochodów przed Budynkiem A (dolnym) oraz miejsce na ok. 5 samochodów przed Budynkiem B (górnym). Powyżej Budynku B znajduje się parking dla urzędników. Na zachód od Budynku A znajduje się parking zewnętrzny na ok. 40 samochodów.

Urząd Gminy Szemud jest zlokalizowany w dwóch budynkach parterowych.

Budynek A

Wejście do budynku A (dolnego) zlokalizowane jest od strony północnej i następuje po pokonaniu 8-stopniowych schodów, zorientowanych w stronę zachodnią, o szerokości ok. 2m, wyposażonych w barierkę. Nie jest ono wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście jest dwuetapowe, tzn. ok.2 metryza pierwszymi (zewnętrznymi) drzwiami, otwieranymi na zewnątrz, znajdują się drugie drzwi, otwierane na zewnątrz, wyposażone w domofon z szyfratorem (po lewej stronie od wejścia).

Osoby mające problem z komunikacją lub poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Szemud powinny skontaktować się z Kancelarią. Połączenie z Kancelarią następuje po wciśnięciu przycisku dzwonka po lewej stronie szyfratora. Pracownik Kancelarii umożliwi kontakt z pracownikiem właściwym dla danej sprawy wydziału, który obsłuży daną osobę poza budynkiem.

W przypadku wprowadzenia okresowego ograniczenia bezpośredniej dostępności Urzędu dla interesantów, pomiędzy pierwszymi i drugimi drzwiami wejściowymi, może znajdować się urna na korespondencję przychodzącą. W przejściu tym, po lewej stronie na wysokości ok. 1,5m zawieszone są osłony rozdzielni elektrycznej. Za drugimi drzwiami po prawej stronie znajdować się może dozownik płynu do dezynfekcji.

W budynku A (dolnym) zlokalizowane są następujące pomieszczenia, w których może odbywać się obsługa interesantów:

Pok. 1             - Referat Organizacyjny - Kancelaria

Pok. 2 i 7        - Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Pok. 3             - Urząd Stanu Cywilnego

Pok. 4             - Referat Spraw Obywatelskich

Pok. 5             - Sekretariat Wójta Gminy

Pok. 5A           - Wójt Gminy

Pok. 5B           - Zastępca Wójta Gminy

Pok. 8, 9 i 11  - Referat Zamówień Publicznych i Inwestycji

Pok. 10           - Sekretarz Gminy oraz Biuro Obsługi Rady Gminy

Pok. 12           - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

Budynek B

Budynek B (górny) znajduje się ok. 15m na południe od Budynku A (dolnego). Wzdłuż zachodniej ściany Budynku A znajduje się chodnik, prowadzący w stronę Budynku B, na którym jest jeden stopień. Po pokonaniu stopnia należy zwrócić uwagę na trzy niskie parapety po lewej stronie budynku. Wejście do Budynku B (górnego) zlokalizowane jest od strony północnej i następuje po pokonaniu 3-stopniowych schodów, zorientowanych w stronę północną, o szerokości ok. 1,5m, wyposażonych w barierki. Jest ono wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych, znajdujący się na wschód od wejścia w odległości ok. 8m, oraz wyposażone w barierki. Wejście jest dwuetapowe, tzn. ok. 2 metry za pierwszymi (zewnętrznymi) drzwiami, otwieranymi na zewnątrz, znajdują się drugie drzwi, otwierane na zewnątrz. W przypadku wprowadzenia okresowego ograniczenia bezpośredniej dostępności Urzędu dla interesantów, pomiędzy pierwszymi i drugimi drzwiami wejściowymi, może znajdować się po prawej stronie dozownik płynu do dezynfekcji.

W Budynku B (górnym) zlokalizowane są następujące pomieszczenia, w których może odbywać się obsługa interesantów:

Pok. 13           - Kasa

Pok. 14           - Referat Finansów i Księgowości – Księgowość budżetowa

Pok. 15           - Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Pok. 16           - Referat Podatkowy

Pok. 26           - Skarbnik Gminy

Pok. 27           - Sala narad

 

Przejście do pomieszczenia:

Pok. 25           - Obrona Cywilna, Ochrona Przeciwpożarowa i Zarządzanie Kryzysowe

następuje po pokonaniu 6 stopni, znajdujących się w budynku na wprost wejścia głównego. Drzwi znajdują się po prawej stronie. Przed stopniami, po lewej stronie znajduje się toaleta z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Przejście do pomieszczeń:

Pok. 19 i 20    - Referat Organizacyjny

Pok. 21           - Główny Specjalista ds. Administracyjnych

Pok. 22           - Przewodniczący Rady Gminy

Pok. 23           - Referat Finansów i Księgowości – Kadry

Pok. 24           - Referat Finansów i Księgowości – Księgowość oświatowa

 

następuje po pokonaniu kolejnych 4 stopni, znajdujących się w budynku na wprost wejścia głównego.

Trwają przygotowania związane z przeniesieniem siedziby Urzędu Gminy Szemud do innego budynku, w którym dostępność dla osób niepełnosprawnych będzie spełniała wymogi określone stosownymi przepisami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Tłumacz języka migowego może być dostępny wyłącznie w przypadku wcześniejszego umówienia spotkania, uwzględniającego obecność stron oraz tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak informacji

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Ułatwienia dostępu: