Przejdź do treści

e-Usługi

1
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat podatkowy
Kogo dotyczy Podatnicy podatku od środków transportowych.
Podstawy prawne Art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.),
Tytuł wpłaty Podatek od środków transportowych
Uwagi Termin składania: Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby. Niezapłacony w terminie podatek podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym z doliczeniem odsetek za zwłokę. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( powierzchnia, sposób użytkowania) należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników strony, mające na celu udaremnienie zabezpieczenia lub egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji.
BIP https://szemud.pl/podatki-i-oplaty-lokalne.html
Telefon 58 676 44 25
Słowa kluczowe transport, podatek drogowy, autobus, ciągnik siodłowy, samochód ciężarowy
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Oświadczenie rolnika o posiadaniu przyczep/naczep wykorzystywanych wyłącznie do celów rolniczych
WN-279
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat podatkowy
Kogo dotyczy Podatnik podatku rolngo - właściciela przyczep lub naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą.
BIP https://szemud.pl/podatki-i-oplaty-lokalne.html
Telefon 58 676 44 25
Słowa kluczowe zwolnienie rolnika, transport
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o wydanie zaświadczenia o (nie) figurowaniu w rejestrze jako podatnik / o wielkości użytków rolnych
WN-93
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat podatkowy
Podstawy prawne Art. 306a ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz.1325 ze zm.),
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia.
Czas realizacji 7 dni
Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
BIP https://szemud.pl/podatki-i-oplaty-lokalne.html
Telefon 58 676 44 37 lub 58 676 44 25
Słowa kluczowe zaświadczenie, rolnik, gospodarstwo rolne, grunty rolne
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/ decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
WZ
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Podstawy prawne 1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020.293). 2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r.–Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020.256).
Wymagane dokumenty 1. jeden egzemplarz kopii mapy zasadniczej (sporządzonej przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ul. 3 Maja 4 84-200 Wejherowo) w skali 1:1000 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszar na który inwestycja będzie oddziaływać – mapy niezarysowane i nieopisane przez wnioskodawcę (mapa musi przedstawiać co najmniej obszar w granicach, znajdujących się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy oraz nie mniejszej niż 50 metrów; mapa powinna przedstawiać aktualny stan zagospodarowania nieruchomości objętej wnioskiem, jak i nieruchomości sąsiednich; format mapy np. A2 (jeżeli brak sąsiedztwa to A1) - możliwość zamówienia na stronie Starostwa Powiatowego https://wejherowski.e-mapa.net/ 2. kserokopia wyżej wymienionej mapy zasadniczej z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem, obszaru oddziaływania planowanej inwestycji i  planowanego zagospodarowania terenu, w przypadku planowane 3. Zapewnienia lub umowy zawarte między właściwą jednostką organizacyjną, a  inwestorem, gwarantujące wykonanie uzbrojenia terenu inwestycji - odnośnie podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Szemud Spółka z o. o. ul. Szkolna 5, Szemud tel: 58 676 10 86 - odnośnie sieci energetycznej: W punkcie ENERGA w Wejherowie, ul. Przemysłowa 18, 84-200 Wejherowo, - odnośnie sieci gazowej: (jeżeli w budynku projektowana jest sieć gazowa) Polska Spółka Gazownictwa Oddział w Gdańsku 4. DODATKOWE /należy załączyć w razie potrzeby/: -‪ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (wyłącznie w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko) -‪ pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia osoby do występowania w imieniu inwestora); - dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego (w przypadku występowania o wydanie decyzji dla zagrody rolnej);
Opłaty - właściciel działki zwolniony z opłaty skarbowej‪ - dla osób nie będących właścicielami działki opłata skarbowa: 598,- zł, płatna z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji - ‪za przedłożenie pełnomocnictwa opłata skarbowa: 17,- zł, płatna z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji
Numer konta 70835100030000022820000010
Tytuł wpłaty Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
Kwota (PLN) 598.00
Tryb odwoławczy Od wydanej decyzji przysługuje stronie niezadowolonej z załatwienia sprawy, prawo do odwołania, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Szemud.
Rezultat realizacji usługi Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
BIP https://szemud.pl/gospodarka-przestrzenna.html
Telefon 58 676 44 38 lub 58 676 44 41
Słowa kluczowe warunki zabudowy, zagospodarowanie terenu
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
WN-313
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Podstawy prawne 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020.1990) 2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r.–Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020.256).
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości. 2. Wstępny projekt podziału przedstawiony na kopii mapy zasadniczej.
Czas realizacji 30 dni
Opłaty Brak opłat.
Tryb odwoławczy Od wydanego postanowienia przysługuje stronie niezadowolonej z załatwienia sprawy, prawo wniesienia zażalenia, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Szemud.
Rezultat realizacji usługi Postanowienie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości.
BIP https://szemud.pl/gospodarka-przestrzenna.html
Telefon 58 676 44 42 lub 58 676 29
Słowa kluczowe podział nieruchomości
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Urząd Gminy Szemud
Kogo dotyczy Każdy
Podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180) Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346)
Wymagane dokumenty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Opłaty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Tryb odwoławczy W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługi złożenie pisma
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie wniosku, 2. Rozpatrywanie wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP https://szemud.pl/
Telefon 58 676 44 55
Fax 58 676 11 13
Słowa kluczowe pismo ogólne
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DO-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Kogo dotyczy zgodnie z art.2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości – właścicieli nieruchomości rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm).
Wymagane dokumenty 1. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Czas realizacji 30 dni
Opłaty 32,90 zł/ mc –- za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny 31,00 zł / mc – za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny, gdzie na nieruchomości znajduje się kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady
Tryb odwoławczy Nie przysługuje. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Rezultat realizacji usługi Objęcie nieruchomości w systemie odpadowym tj. odbiór odpadów komunalnych z posesji
Etapy realizacji usługi Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów
Uwagi W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Szemud w trybie art. 6o ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Telefon 58 676 44 24 lub 58 676 44 34
Słowa kluczowe odpady komunalne, śmieci
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. –Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020.2052) 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz.125)
Czas realizacji do 30 dni
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Rezultat realizacji usługi Zawiadomienie o nadaniu numeru.
Uwagi *)W przypadku braku nadanej nazwy ulicy przylegającej do działki, na której posadowiony jest budynek, może zaistnieć konieczność wcześniejszego nadania nazwy ulicy.
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne
WN-418-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
WDS-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości w podatkach
WN-107-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
WN-175-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
WN-71-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o wydanie wyrysu/wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
WN-75-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
WN-01-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
WN-64-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
PWZ-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
WN-33-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/wskazującego, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji
WN-105-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat podatkowy
Kogo dotyczy Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami
Podstawy prawne Art. 6 ust. 5, 6 i 7 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.),
Wymagane dokumenty Dokument potwierdzający tytuł prawny, np.: akt notarialny, postanowienie o nabyciu spadku, umowa dzierżawy 10 letnia, itp.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Uwagi Termin składania: Do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy. Niezapłacony w terminie podatek podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym z doliczeniem odsetek za zwłokę. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( powierzchnia, sposób użytkowania) należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników strony, mające na celu udaremnienie zabezpieczenia lub egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji.
BIP https://szemud.pl/podatki-i-oplaty-lokalne.html
Telefon 58 676 44 49
Słowa kluczowe las, osoby prawne
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat podatkowy
Kogo dotyczy Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Podstawy prawne Art. 6 ust. 9, 10 i 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.),
Wymagane dokumenty Dokument potwierdzający tytuł prawny, np.: akt notarialny, postanowienie o nabyciu spadku, umowa dzierżawy 10 letnia, itp.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Uwagi Termin składania: Do dnia 31 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy. Niezapłacony w terminie podatek podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym z doliczeniem odsetek za zwłokę. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( powierzchnia, sposób użytkowania) należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników strony, mające na celu udaremnienie zabezpieczenia lub egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji.
BIP https://szemud.pl/podatki-i-oplaty-lokalne.html
Telefon 58 676 44 49
Słowa kluczowe podatek, nieruchomość, osoby prawne, budynek
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat podatkowy
Kogo dotyczy Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własnośćSkarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Podstawy prawne Art. 6a ust. 8, 9 i 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym(Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.),
Wymagane dokumenty Dokument potwierdzający tytuł prawny, np.: akt notarialny, postanowienie o nabyciu spadku, umowa dzierżawy 10 letnia, itp.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Uwagi Termin składania: Do dnia 15 stycznia danego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy. Niezapłacony w terminie podatek podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym z doliczeniem odsetek za zwłokę. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( powierzchnia, sposób użytkowania) należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników strony, mające na celu udaremnienie zabezpieczenia lub egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji.
BIP https://szemud.pl/podatki-i-oplaty-lokalne.html
Telefon 58 676 44 49
Słowa kluczowe grunty rolne, osoby prawne
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Informacja o lasach
IL-1-2020-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat podatkowy
Kogo dotyczy Osoby fizyczne będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Podstawy prawne Art. 6 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)
Wymagane dokumenty Dokument potwierdzający tytuł prawny, np.: akt notarialny, postanowienie o nabyciu spadku, umowa dzierżawy 10 letnia, itp.
Czas realizacji 30 dni
Tytuł wpłaty Podatek leśny
Tryb odwoławczy Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Szemud, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Uwagi Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy. Niezapłacony w terminie podatek podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym z doliczeniem odsetek za zwłokę. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( powierzchnia, sposób użytkowania) należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników strony, mające na celu udaremnienie zabezpieczenia lub egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji.
BIP https://szemud.pl/podatki-i-oplaty-lokalne.html
Telefon 58 676 44 37
Słowa kluczowe las
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
24
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2020-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat podatkowy
Kogo dotyczy Osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
Podstawy prawne Art. 6 ust. 6 i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.),
Wymagane dokumenty Dokument potwierdzający tytuł prawny, np.: akt notarialny, postanowienie o nabyciu spadku, umowa dzierżawy 10 letnia, itp.
Czas realizacji 30 dni
Tytuł wpłaty Podatek od nieruchomości
Tryb odwoławczy Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Szemud, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Uwagi Termin składania: W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 3 ustawy. Niezapłacony w terminie podatek podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym z doliczeniem odsetek za zwłokę. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( powierzchnia, sposób użytkowania) należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników strony, mające na celu udaremnienie zabezpieczenia lub egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji.
BIP https://szemud.pl/podatki-i-oplaty-lokalne.html
Telefon 58 676 44 37
Słowa kluczowe działka budowlana, budynek, dom, działalność gospodarcza
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
25
Informacja o gruntach
IR-1-2020-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat podatkowy
Kogo dotyczy Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
Podstawy prawne Art. 6a ust. 5 i 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.),
Wymagane dokumenty Dokument potwierdzający tytuł prawny, np.: akt notarialny, postanowienie o nabyciu spadku, umowa dzierżawy 10 letnia, itp.
Czas realizacji 30 dni
Tytuł wpłaty Podatek rolny
Tryb odwoławczy Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Szemud, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Uwagi Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania, o których mowa w art. 6a ust. 4 ustawy. Niezapłacony w terminie podatek podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym z doliczeniem odsetek za zwłokę. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( powierzchnia, sposób użytkowania) należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników strony, mające na celu udaremnienie zabezpieczenia lub egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji.
BIP https://szemud.pl/podatki-i-oplaty-lokalne.html
Telefon 58 676 44 37
Słowa kluczowe działka rolna
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
26
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości
WN-317-fb
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
27
Zgłoszenie nowej konsultacji społecznej
XKS-1
Rodzaj usługi Opis usługi
Organ właściwy do realizacji usługi Właściwy podmiot administracji publicznej.
Kogo dotyczy Dotyczy osób, chcących wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny
Podstawy prawne Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm., Art.5a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm., Art.10a) Ustawa Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, ust. 6,) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
Wymagane dokumenty Wniosek w konsultacjach społecznych
Czas realizacji Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z systemu ePUAP
Opłaty brak opłat
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: