Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020-fb / DR-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020-fb / DL-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020-fb / DN-1-2020-fb
Chcę wypełnić formularz jako:
4
DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DT-1
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat podatkowy
Kogo dotyczy Podatnicy podatku od środków transportowych.
Podstawy prawne Art. 9 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1170 ze zm.),
Tytuł wpłaty Podatek od środków transportowych
Uwagi Termin składania: Do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby. Niezapłacony w terminie podatek podlega ściągnięciu w postępowaniu egzekucyjnym z doliczeniem odsetek za zwłokę. O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego ( powierzchnia, sposób użytkowania) należy zawiadomić tutejszy organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistniałej zmiany. Decyzja nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zawiera również pouczenie o odpowiedzialności karnej za usunięcie, ukrycie, zbycie, darowanie, zniszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążenie albo uszkodzenie składników strony, mające na celu udaremnienie zabezpieczenia lub egzekucji obowiązku wynikającego z tej decyzji.
BIP https://szemud.pl/podatki-i-oplaty-lokalne.html
Telefon 58 676 44 25
Słowa kluczowe transport, podatek drogowy, autobus, ciągnik siodłowy, samochód ciężarowy
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Oświadczenie rolnika o posiadaniu przyczep/naczep wykorzystywanych wyłącznie do celów rolniczych
WN-279
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat podatkowy
Kogo dotyczy Podatnik podatku rolngo - właściciela przyczep lub naczep związanych wyłącznie z działalnością rolniczą.
BIP https://szemud.pl/podatki-i-oplaty-lokalne.html
Telefon 58 676 44 25
Słowa kluczowe zwolnienie rolnika, transport
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wydanie zaświadczenia o (nie) figurowaniu w rejestrze jako podatnik / o wielkości użytków rolnych
WN-93
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat podatkowy
Podstawy prawne Art. 306a ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz.1325 ze zm.),
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia.
Czas realizacji 7 dni
Tryb odwoławczy Nie przysługuje.
BIP https://szemud.pl/podatki-i-oplaty-lokalne.html
Telefon 58 676 44 37 lub 58 676 44 25
Słowa kluczowe zaświadczenie, rolnik, gospodarstwo rolne, grunty rolne
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
WN-313
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Podstawy prawne 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020.1990) 2. Ustawa z dnia 14.06.1960 r.–Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020.256).
Wymagane dokumenty 1. Wypełniony wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości. 2. Wstępny projekt podziału przedstawiony na kopii mapy zasadniczej.
Czas realizacji 30 dni
Opłaty Brak opłat.
Tryb odwoławczy Od wydanego postanowienia przysługuje stronie niezadowolonej z załatwienia sprawy, prawo wniesienia zażalenia, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Szemud.
Rezultat realizacji usługi Postanowienie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości.
BIP https://szemud.pl/gospodarka-przestrzenna.html
Telefon 58 676 44 42 lub 58 676 29
Słowa kluczowe podział nieruchomości
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Pismo ogólne
WN-76
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Urząd Gminy Szemud
Kogo dotyczy Każdy
Podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180) Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346)
Wymagane dokumenty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Opłaty Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Tryb odwoławczy W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Rezultat realizacji usługi złożenie pisma
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie wniosku, 2. Rozpatrywanie wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
BIP https://szemud.pl/
Telefon 58 676 44 55
Fax 58 676 11 13
Słowa kluczowe pismo ogólne
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DO-11
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Kogo dotyczy zgodnie z art.2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości – właścicieli nieruchomości rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm).
Wymagane dokumenty 1. Wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Czas realizacji 30 dni
Opłaty 32,90 zł/ mc –- za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny 31,00 zł / mc – za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny, gdzie na nieruchomości znajduje się kompostownik, w którym kompostowane są bioodpady
Tryb odwoławczy Nie przysługuje. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
Rezultat realizacji usługi Objęcie nieruchomości w systemie odpadowym tj. odbiór odpadów komunalnych z posesji
Etapy realizacji usługi Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów
Uwagi W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Szemud w trybie art. 6o ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
Telefon 58 676 44 24 lub 58 676 44 34
Słowa kluczowe odpady komunalne, śmieci
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt Gminy Szemud
Nazwa komórki organizacyjnej Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. –Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020.2052) 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012 r. poz.125)
Czas realizacji do 30 dni
Tryb odwoławczy Nie przysługuje
Rezultat realizacji usługi Zawiadomienie o nadaniu numeru.
Uwagi *)W przypadku braku nadanej nazwy ulicy przylegającej do działki, na której posadowiony jest budynek, może zaistnieć konieczność wcześniejszego nadania nazwy ulicy.
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
PPS-1 Pełnomocnictwo szczególne
WN-418-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
WDS-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości w podatkach
WN-107-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
WN-175-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
WN-71-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o wydanie wyrysu/wypisu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
WN-75-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
WN-01-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
WN-64-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
PWZ-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
WN-33-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/wskazującego, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji
WN-105-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
22
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości
WN-317-fb
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
23
Zgłoszenie nowej konsultacji społecznej
XKS-1
Organ właściwy do realizacji usługi Właściwy podmiot administracji publicznej.
Kogo dotyczy Dotyczy osób, chcących wziąć udział w elektronicznych konsultacjach społecznych ogłaszanych przez podmiot publiczny
Podstawy prawne Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm., Art.5a) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm., Art.10a) Ustawa Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 9, ust. 6,) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)
Wymagane dokumenty Wniosek w konsultacjach społecznych
Czas realizacji Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z systemu ePUAP
Opłaty brak opłat
Tryb odwoławczy Nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany, Podpis zaufany
Słowa kluczowe Złożenie wniosku w konsultacjach społecznych
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: